Monday, January 31, 2011

मनातल्या मनात मी...

मनातल्या मनात मी...
मनातल्या मनात मी तुझ्यासमीप राहतो !
तुला न सांगता तुझा वसंत रोज पाहतो !

अशीच रोज नाहुनी
लपेट उन्ह कोवळे
असेच चिंब केस तू
उन्हात सोड मोकळे

तुझा सुगंध मात्र मी इथे हळूच हुंगतो !
तुला न सांगता तुझा वसंत रोज पाहतो !

No comments:

Post a Comment