Monday, February 7, 2011

Ha... Ha... Ha...

मराठी कट्टा शिक्षक : एक भिंत बांधायला १०००० रुपये खर्च येतो तर
भिंती
बांधायला किती खर्च येईल?
विद्यार्थी
: १०० करोड.
शिक्षक
: नालायक, तुझ्या बापाच नाव काय?
विद्यार्थी
: सुरेश कलमाडी.
----------
Psychology
चा तास चालू होता
सरांनी
उंदीराच्या एका बाजूला केक आणि दुसरया बाजूला उंदरीण ठेवली .
उंदीर
लगेच केककडे धावला .
सरांनी
केकच्या ऐवजी भाकरी ठेवली , पुन्हा तोच प्रकार.
सरांनी
पदार्थ बदलून पहिले , उंदीर प्रत्येक वेळी पदार्थाकडेच धावला.
सर
: यावरून हे सिद्ध होत कि या जगात भुकेपेक्षा मोठ काही नाही.
एवढ्यात
पक्क्या ओरडला , "सर , एवढे पदार्थ बदललेत एकवेळ ती
उंदरीण
पण बदलून
बघायची
ना ."
------------

गोपाळराव
आपल्या पत्नीला रागानं म्हणाले , "अगं , आज विसूनं माझ्या
पॅंटाच्या
खिशातले काही पैसे चोरलेले दिसतात! कुठं गेलं ते पोरटं ?"
पत्नी
: कमाल आहे तुमच्या अविचारीपणाची! त्या लेकरावर कशाला उगाच
चोरीचा
खोटा आळ घेता ? मी कशावरून तुमच्या पॅंटच्या खिशात हात
घातला
नसेन?
गोपाळराव
: तू नक्कीच खिशात हात घातलेला नाहीस, कारण त्यात ...अजून
थोडेसे
पैसे शिल्लक आहेत .
----------

लाईट
आल्यावर खोलीतील देशस्थ आणि कोकणस्थ कसा ओळखावा ?
लाईट
आल्यावर "आले " म्हणून आनंदाने चित्कारतो तो देशस्थ , ... आणि जो
लगेच
मेणबत्तीवर फुंकर मारतो तो कोकणस्थ.
----------

शिक्षक
: एका गाढवा पुढे 1 दारुचा आणी 1 पाण्याचा ग्लास ठेवला, पण गाढव
पाणीच
प्यायला , तर सांगा यापासुन तुम्ही काय शिकलात?
चिंटू
: जो दारु पित नाही तो गाढव असतो .
----------

वडील
: अरे, एक काळ असा होता , की मी पाच रुपयांत किराणासामान , दूध,
पाव
आणि अंडी घेऊन यायचो .
मुलगा
: आता ते शक्य नाही , बाबा! आता तिथे सीसीटीव्ही बसवलाय!
----------

खूपच
छान आहे ....
रजनीकांत
स्वर्गाच्या दारात उभा होता , लंच टाईम असल्यामुळे चित्रगुप्त
जेवायला
गेला, म्हणून यम स्वतः दारात उभा होता , यमाने रजनीकांतला
लगेच
ओळखला,
यम
: तू रोबोट चा हिरो रजनीकांत ना रे.
रजनीकांत
(मस्करीत ): नाही मी टायटानिकचा हिरो लिओनार्डो डीकॅप्रिओ .
यम
( गोंधळून): अरे चित्र्या , टायटानिक बुडाली होती कि जळाली होती ?
----------

वडील
: मुला, यशस्वी असणे तेव्हा म्हणतात जेव्हा तुमची signature हिAutograph
मध्ये
बदलते.
मुलगा
: नाही बाबा, यशस्वी असणे तेव्हा म्हणतात जेव्हा तुमची signature
हि
chevas regal किंवा black label मध्ये बदलते .

No comments:

Post a Comment