Friday, March 11, 2011

असंच राहू दे ना आपलं नातं

असंच राहू दे ना आपलं नातं
त्याला उगाच प्रेमाचं नाव नको देऊया;

आहोत ना एकमेकांसाठी खास
मग एकमेकांना घाव नको देऊया!

द्यायचंच असेल तर देऊ ओठांवर हसू,
कधी उदास असू, तर खुदकन हसता येईल

हृदयामध्ये थोडी अशी जागा -
जीवनाच्या वाटेवर दमलो कधी, तुझ्या सोबतीने बसता येईल

पण ज्या छळतील आपल्याला
अशा आठवणींचा गाव नको देऊया,

असंच राहू दे ना आपलं नातं ,
त्याला उगाच प्रेमाचं नाव नको देऊया!!

प्रेमात नेहमी दुःखच असते .
मग कश्याला त्या दुखाच्या वाट्याला जाउया

प्रेम आहे न दोघात हे
आपल्या नजरेला कळू दे ना

असंच राहू दे ना आपलं नातं
त्याला उगाच प्रेमाचं नाव नको देऊया!

No comments:

Post a Comment