Friday, March 4, 2011

Ti Mulgi Marathi aste

Ti Mulgi Marathi aste

College madhe anek sundar muli astat,
Pan ji god lajte,
Ti Mulgi Marathi aste

Anek muli jeans ghaltat,
Pan ji jeans sobat painjan ghalte,
Ti mulgi Marathi aste

Vatrat pana kelyavar kanakhali vajvate,
Ti mulgi Marathi aste

Svatachya notes sahaj dusryala dete,
Ti mulgi Marathi aste

Shoppingla muli jatat,
Kharchacha vichar karun fakt kanatle ghevun yete,
Ti mulgi Marathi aste

Prem sarv kartat, pan aayushyabhar premane sath dete
Ti mulgi Marathi aste

No comments:

Post a Comment