Tuesday, April 5, 2011

आयुष्य असं जगायच असतं,

आयुष्य असं जगायच असतं,जे घडेल ते सहन करायचं असतं,
बदलत्या जगा बरोबर बदलायच असतं,
कुठून सुरू झालं हे माहीत नसलं तरी कुठेतरी थांबायच असतं,
कुणासाठी काही तरी निस्वार्थ पणे करायचं असतं,
स्वत:च्या सुखा पेक्षा इतराँना सुखवायचं असतं,
दु:ख आणि आश्रूनां मनात कोंडून ठेवायच असतं !

1 comment: