Monday, November 14, 2011

Jenvha manus chandraver pohochala

Jenvha manus chandraver pohochala


Jenvha manus chandraver pohochala tenvha turungat hi batami pasarali. 
Ek kaidi: Bagh mansane praytna kele, ki kadhi na kadhi tyala ase fal miltech. 
Dusara kaidi: Majhisudha ashi mahatwakanksha ahe ki kadhi na kadhi me chandraverchya turungat jaain. 

No comments:

Post a Comment