Sunday, November 27, 2011

kapus joke

कापूस
डोक्टर कडे फोन ची बेल वाजते पलीकडचा माणूस : डोक्टर साहेब, कापूस आहे का? 
डोक्टर: हो आहे की. 
पलीकडुन: थोडा काढा आणि खीशात ठेवा. 
परत १० मी. फोन येतो. 
पलीकडचा माणूस : डोक्टर साहेब, कापूस आहे का? 
डोक्टर: हो आहे की. 
पलीकडुन: थोडा काढा आणि खीशात ठेवा. 
अस ३ ते ४ वेळा झाल्यावर डोक्टर फ़ार चिडतो.. मनात म्हणतो आता येवू देत फोन 
बघतोच त्याच्याकडे. 
१० मी. पुन्हा बेल वाजते… 
पलीकडचा माणूस : डोक्टर साहेब, कापूस आहे का? 
डोक्टर: जोरात ओरडतो.. नाहीये का? 
पलीकडचा माणूस : आहो मग चिडता कशाला खिशातला काढा की। 
हा हा हा हा !!!! 

No comments:

Post a Comment