Thursday, November 3, 2011

maharashtra

Maharashtra

mangal desha pavitra desha maharashtra desha
pranam ghywa maza ha shri maharashtra desha

rakat desha kankhar desha dagdachy desha
najuk desha  komal desha fulanchy desha 
anjan kanchan karwandichy desha 
bakulfunchy parajaktichy daldari desha 
bahvbhaktichy desha aanik budhichy desha
dheya je tujhy aantari nishanawari nachate kari
Jodi iaha par lokanshi vevhara parmartahashi
vaibhavashi, vairagyashi 
jaripatkyshi  bhagvya zendyanchy ikachi desha
pranam ghywa maza ha shri maharashtra desha 

apar sindhuchy bhayv bandhva maharashtra desha
sahyadrichy sakhya jeevlaga maharashtra desha
pahasanchy dehi warishi tu hirvya vesha
goda krushna bhima tuziya lalatinchy resha
tuzhiya dehi kari pratishtha pratham parnachi
mangal wasati jan stanchi shriragunathachi
dheya je tuzy antari 

No comments:

Post a Comment