Friday, November 25, 2011

marathi wrestler joke

बस मध्ये गर्दी असते.
एक पहेलवान बस मधेय चढतो आणि जागा नसल्यामुळे तो बसचालक जवळील सीटवर बसतो.

बसचालक गाडी थोडी थांबवतो आणि तेवढ्यात तो खाली उतरतो.
बसचालक परत गाडी चढल्यावर तो इकडे तिकडे बघतो आणि काही तरी शोधतो.

तेवढ्यात, गाडी मधील पहेलवान बोलतो :-
"केव्हा पासून बघतोय तुम्ही तो दांडा (गिअर) काढण्याचा प्रयत्न करीत होतात मी एका दमात त्याला काढून फेकून दिला" :) :० :)) :००
 

No comments:

Post a Comment