Tuesday, November 15, 2011

Pratyekachya manat ek mastani aste marathi funny poem

Pratyekachya manat ek mastani aste


Pratyekachya manat ek mastani aste
Are halu, hi goshta fakta swatashi bolaychi aste
Lagnachi asli tari ti fakta bayko aste
Apli mastani konalach sangaychi naste

Lok mhantat ha vyabhichar ahe,
Janun bujun kelela ek avichar ahe

Bolnare lok khotarde astat
Swatahpasun sudhha kahi tari lapvat astat
kartil tari kay, Saglech bajirao nastat

Lok nehemi asech vagtat,
Bajiravache prem great mhantat
Tumchya amchya charitryavar shintode udavtat
Yeta jata Naitikteche dos pajtat

Pratyekala thauk aste mastani apli honar nahi,
Saglyanchech nashib kahi tevdhe thor nahi
Tarihi apli mastani japaychi aste
Manachya kappyat khol khol dadvaychi aste....

No comments:

Post a Comment