Sunday, November 6, 2011

tu sobat hava

तू सोबत हवा.......

माझी नजर तू स्वप्न,
माझ्या डोळ्यात तू ,
चमकायला हवा !
माझा रंग, तुझ्या छटा,
माझ प्रेम, माझी माया,
त्यावरही असतेच ना,
तुझीच छाया !
माझे पंख, माझा थवा,
त्यांना बळ द्यायला,
तू साथीला हवा !
माझे आकाश, माझे क्षितिज,
यांच्या पुढे न्यायला,
तू सोबत हवा !!

No comments:

Post a Comment