Saturday, December 10, 2011

divas sampatat

 
तुझी वाट पाहताना दिवस संपतात,
 
पण वाट पाहणं संपत नाही.
 
आयुष्यावरी ल तुझी छाप पुसून... टाकणं
 
मला अजूनही जमत नाही.
 
का तुझा सहवास दरवळत राहतो आजही ?
 
का खोलवर झालेल्या जखमा बुझता बुझाता
 
पुन्हा वाहायला लागतात ?
 
का ती वेदना नको असतानाही हवीशी वाटत
 
राहते ?
 
का तुझी आठवण नको असताना येतच
 
राहते ??

No comments:

Post a Comment