Tuesday, January 17, 2012

premat padal ki asach honar

प्रेमात पडल की असच होणार....! दिवस
रात्र डोळ्यासमोर तोच चेहरा दिसणार,
स्वप्नात सुद्धा आपल्या तीच व्यापुन
उरणार
येता जाता उठता बसता,
फ़क्त तीचीच आठवण येणार तुमच काय, माझ
काय,

प्रेमात पडल की असच होणार! डोळ्यात
तीच्या आपल्याला, स्वप्न नवी दिसणार,
तीच्या हास्यातुन आपल्यासाठी चादंणे
साण्डणार
ऐश्वर्याचा चेहरा सुद्धा मग; तीच्यापुढे
फ़ीका वाटणार तुमच काय, माझ काय,
प्रेमात पडल की असच होणार!
तीच्या फोनची आपण दिवसभर वाट
बघणार,
मित्रान समोर मात्र
बेफ़िकीरी दाखवणार
न रहावुन शेवटी आपणच फ़ोन लावणार्,
तीचा आवाज ऐकुन सारा राग् विसरणार
तुमच काय, माझ काय,
प्रेमात पडल की असच होणार!
मेसेजनी तीच्या inbox आपला भरुन
जाणार्,
तीचा साधा MSG सुध्दा आपण जतन
करुन ठेवणार्,
प्रत्येक sent MSG पहिला तीलाच
forward होणार,
तुमच काय, माझ काय,
प्रेमात पडल की असच होणार....

No comments:

Post a Comment