Monday, May 2, 2011

माझ्या स्वप्नातली ती

माझ्या स्वप्नातली "ती "

माझ्या स्वप्नातली "ती "
खूप भनाट आहे
                         जिच्या विना माझ्या जीवनात
                         नुसता शुकशुकाट आहे
स्वप्नात सुधा पाहतो
मी तिची वाट आहे   
                         कल्पना माझ्या तिच्या
                         बाबतीत शंभर-साठ आहे
जणू "ती" विहीर
आणि मी राहत आहे 
                         मनात तिच्या बदल
                         प्रेम अफाट आहे
आता देवालाच माहित
कधी तिची माझी गाठ आहे
                        --- सत्यजित प.
                 


No comments:

Post a Comment