Monday, November 14, 2011

Tamate kha marathi joke

Tamate kha marathi joke


Bhikari: Dada, kahitari khayla dya. 

Totaram: Tamate kha. 

Bhikari: Poli nahitar shila bhat dya dada. 

Totaram: Tamate kha. 

Bhikari: Bare, tamatech khau ghala. 
Totaramchi Baiko(baher yeun): Are, he totre boltat…tula saangtahet ki KAMAKE KHA! 

No comments:

Post a Comment