Wednesday, December 7, 2011

माझा हा विठोबा येईल गे

माझा हा विठोबा येईल गे केव्हां । जेवीन मी तेव्हां गोणाबाई ॥१॥

जाउनी राउळा तयासी तूं पाहें । लवकरी बाहे भोजनासी ॥२॥

भरलिया रागें क्रोध त्याचा साहे । लवकरी बाहे भोजनासी ॥३॥

ज्ञानेश्वराघरीं असेल बैसला । जाउनी विठ्‌ठला पाहें तेथें ॥४॥

जनी म्हणे देवा चला पुरुषोत्तमा । खोळंबला नामा भोजनासी ॥५॥

No comments:

Post a Comment