Saturday, March 17, 2012

♥ मुलगी नक्की कशी असते? ♥

♥ मुलगी नक्की कशी असते? ♥
तिचा प्रियकर तिला मिळायच्या आधी मुलगी म्हणते:

माझा प्रियकर परफेक्ट असायला हवा,
त्यानी माझ्यावर माझ्या पेक्षा जास्त प्रेम करावे,
... त्यानी मला कधी कध्धीच रडवू नये,
त्याने मला नेहमी समजून घ्यावे.

पण तिचा प्रियकर तिला मिळाल्या नंतर
ती म्हणते:

तो परफेक्ट नसला म्हणून काय झाले ??
तो माझा आहे. कारण मी त्याच्यावर खूप प्रेम करते.
तो माझ्यावर जास्त प्रेम करत नसला म्हणून काय झाले??
मी तर करते ना..

तो समजून घेत नसला म्हणून काय झाले??
मी तर समजून घेत आहे ना..
आणि नेहमी समजून घेत राहील,
कारण
मी माझ्या प्रियकरावर
खुप खुप खुप प्रेम करते
I LOVE HIM VEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERY MUCH

अशा असतात या वेड्या मुली.

3 comments: