Tuesday, November 21, 2017

लग्न

बायको : माझं लग्न जर एखाद्या राक्षसाशी झालं असतं ना तरी मी आयुष्याला एवढी कंटाळले नसते जेवढी तुझ्याबरोबर कंटाळलेय
नवरा : अगं वेडी, रक्ताच्या नात्यांमध्ये कुठे लग्नं होतात काय?
😃😄😜😜😝😝😁

No comments:

Post a Comment