Wednesday, November 22, 2017

मी दुनियेबरोबर "लढु" शकतो

मी दुनियेबरोबर "लढु" शकतो
पण "आपल्या माणसांबरोबर" नाही,
कारण "आपल्या माणसांबरोबर"
मला "जिकांयचे" नाही तर जगायचे आहे... !! 

No comments:

Post a Comment